-->
Jasa Membuat Blog

Pengertian Islam dan Muslim

Pengertian Islam dan Muslim
Pengertian Islam dan Muslim itu berbeda. Islam adalah agama. Muslim itu pemeluknya.

ISLAM adalah agama yang diturunkan Allah SWT untuk semua umat manusia hingga akhir zaman. Muslim adalah sebutan bagi orang yang memeluk Islam.

Untuk memahami pengertian Islam dan Muslim yang benar, kita harus merujuk kepada sumber utama agama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadits.

Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sawa sebagai utusan Allah (Rasulullah) untuk menyebarkan ajaran agama Islam, sebagai jalan hidup (way of life) bagi umat manusia.

Al-Hadits adalah ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw yang menjadi sumber atau pedoman perilaku dalam menyikapi berbagai masalah, terutama masalah teknis ibadah dan muamalah (hubungan sosial).

Pengertian Islam

Berbagai literatur tentang Pengertian Islam, seperti Ensiklopedi Islam (Ichtiar Baru) dan Wawasan Islam (Pustaka Salman) menyebutkan, Islam artinya damai.

Makna "damai" kata "Islam" ini menunjukkan agama Islam adalah agama perdamaian, cinta damai, dan mengajarkan manusia untuk meraih kedamaian dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Akar kata Islam dalam bahasa Arab adalah sin, lam, mim yang membentuk kata-kata lain yang menunjukkan makna Islam sebenarnya:

1. Aslama = menyerahkan diri, yakni pasrah dan siap tunduk pada perintah dan larangan Allah SWT.

“Bahkan, barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati” (Q.S. 2:112).

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.” (QS. 4 : 125). 

2. Salima = Selamat. Orang yang memeluk Islam hidupnya akan selamat di dunia dan di akhirat.

3. Sallama = menyelamatkan orang lain. Seorang pemeluk Islam tidak hanya menyelematkan diri sendiri, tetapi juga harus menyelamatkan orang lain (tugas dakwah atau ‘amar ma’ruf nahyi munkar).

4. Salam = aman, damai. Kehidupan yang damai sentosa akan tercipta jika pemeluk Islam melaksanakan asalama dan sallama.

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. 8:61).


Pengertian Muslim

Muslim adalah orang yang memeluk agama Islam. Disebut juga umat Islam. Karekteristik umat Islam antara lain diterangkan dalam Al-Quran:

“Kalian (umat Islam) adalah umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, dan beriman kepada Allah...” (Q.S. 3:110).

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlag bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman” (Q.S. 3:139).
“Demikianlah Kami jadikan kamu umat pertengahan, supaya kami menjadi saksi atas manusia” (Q.S. 2:143);
“Dan orang-orang yang bersama dengan dia (Muhammad) adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka” (Q.S. Al-Fath:29).

Hubungan Muslim dengan sesama Muslim adalah saudara, sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah ayat dan hadits berikut ini:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...” (Q.S. AL-Hujurat:10).
"Sesama orang mukmin itu bagaikan satu bangunan yang saling meguatkan" (H.R. Bukhari).

“Tidak beriman seorang di antaramu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (H.R. Bukhori dan Muslim).
"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih-mengasihinya, sayang-menyayanginya, dan santun-menyantuninya, bagaikan satu tubuh yang jika satu anggotanya menderita sakit maka menderita pula keseluruhan tubuh..." (H.R. Muslim).
“Ada lima kewajiban seorang Muslim terhadap Muslim lainnya: menjawab salam, memenuhi undangan, mengantarkan jenazah, mengunjungi ketika sakit, bertasymit ketika bersih membaca hamdalah” (H.R. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Terkait dengan isu terkini yang mengaitkan aksi kekerasan dengan Islam/Muslim, sehingga memunculkan sentimen anti-Islam, Muslim yang sesungguhnya adalah orang Islam yang tidak membuat susah dan celaka orang lain, tapi menyelamatkan sesama:

"Orang Muslim ialah yang menyelamatkan kaum Muslim dari (kejahatan) lisannya dan tangannya. Dan Muhajir itu ialah siapa yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah" (H.R. Muslim).

Demikian sekilas Pengertian Islam dan Muslim. Islam dan Muslim itu berbeda. Islam adalah agama. Muslim itu pemeluknya. (http://www.news.risalahislam.com).*

Sumber: Al-Quran Tafsir Ibu Katsir, Shahihain, Dienul Islam (Nasruddin Razak), Islam in Focus (Hammudah Abdalati), Kuliah Al-Islam (Endang Saifuddin Anshari), Ensiklopedi Islam (Ichtiar Baru van Hove), dll.

You're reading Pengertian Islam dan Muslim. Please share...!

Previous
« Prev Post

0 Response to "Pengertian Islam dan Muslim"

Back to Top